Copyright

Copyright 2007-2016, Carla Meijsen.
Op de teksten, foto’s, teltekeningen, wallpapers, screensavers en patronen in op het blog Life ‘n Knitting rust copyright. De wallpapers, screensavers en patronen van Life ‘n Knitting zijn vrij te gebruiken voor persoonlijk gebruik, maar alleen in volledigheid, dus met vermelding van de auteur en instandhouding van de copyright-opmerkingen. Verspreiding is alleen toegestaan via de Life ‘n Knitting. Het is niet toegestaan de wallpapers, screensavers en patronen te verkopen. Ook verkoop van (een deel van) het eindprodukt is een inbreuk op dit copyright. Hergebruik in druk of plaatsing op een andere website of op welke wijze dan ook is nadrukkelijk verboden en is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de auteur.

Copyright 2007-2016 by Carla Meijsen. All rights reserved.
The texts, photos, charts, wallpapers, screensavers and patterns on the blog Life ‘n Knitting copyrighted. The wallpapers, screensavers and patterns of Life ‘n Knitting are for for your personal use only. The wallpapers, screensavers and patterns must remain complete and fully intact, including the name of the author and the copyright notice. Wallpapers, screensavers and patterns may only be distributed through Life ‘n Knitting. Wallpapers, screensavers and patterns may not be sold or used to produce items for sale. Re-print or use on another webpage or reproduction in any other way without written permission from the author is explicitly prohibited.

Ik aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade die wordt aangericht door hetgeen via deze site wordt aangeboden. Je bent vrij om het te downloaden, installeren en gebruiken…… of niet. Alles wordt aangeboden zonder verplichtingen van mijn kant en er zit geen enkele garantie op. 😉

I take no responsibility for any damage anything that is offered on this site might cause. You are free to download it, install it en use it, or not….. All is provided “as is” and with no warranty. 😉